KONCERNENS UTVECKLING

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden ökade med 17 procent till 3 279 MSEK (2 805). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 8 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 2 procent, motsvarande 61 MSEK.

Resultatutveckling
EBITA uppgick för perioden till 402 MSEK (306), vilket innebär en ökning med 31 procent. Rörelseresultatet ökade under perioden med 37 procent till 332 MSEK (243) och rörelsemarginalen uppgick till 10,1 procent (8,7). Finansnettot uppgick till -14 MSEK (-10) och resultatet efter finansiella poster ökade med 37 procent till 318 MSEK (233). 

Resultat efter skatt för perioden ökade med 36 procent till 250 MSEK (184) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (21). Resultat per aktie före/efter utspädning för perioden uppgick till 0,90 SEK (0,65). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före/efter utspädning till 2,85 SEK (3,00).

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.