DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2021

FÖRSTA KVARTALET 

  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent och uppgick till 3 279 MSEK (2 805). 
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 31 procent och uppgick till 402 MSEK (306) motsvarande en EBITA-marginal om 12,3 procent (10,9).
  • Rörelseresultatet ökade med 37 procent och uppgick till 332 MSEK (243) motsvarande en rörelsemarginal om 10,1 procent (8,7).
  • Resultat efter skatt ökade med 36 procent och uppgick till 250 MSEK (184) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,90 SEK (0,65). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före/efter utspädning till 2,85 SEK (3,00). 
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 56 procent (54).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 24 procent (29) och soliditeten uppgick till 35 procent (34).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 208 MSEK (324). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 5,15 SEK (4,40).
  • Sedan verksamhetsårets början har åtta förvärv genomförts, varav fyra efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 565 MSEK.

 

Koncernen i sammandrag 3 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2021 31 mar 2021
Nettoomsättning 3 279 2 805 17% 11 810 11 336
EBITA 402 306 31% 1 347 1 251
EBITA-marginal % 12,3 10,9 11,4 11,0
Resultat efter finansiella poster 318 233 37% 1 022 937
Periodens resultat 250 184 36% 795 729
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,90 0,65 38% 2,85 2,60
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,90 0,65 38% 2,85 2,60
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - 5,15 5,60
Avkastning eget kapital, % 24 29 24 23
Soliditet, % 35 34 35 35
Alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1)
som genomfördes i september 2020.
Jämförelser inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.