DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2021

FÖRSTA KVARTALET 

  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent och uppgick till 3 279 MSEK (2 805). 
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 31 procent och uppgick till 402 MSEK (306) motsvarande en EBITA-marginal om 12,3 procent (10,9).
  • Rörelseresultatet ökade med 37 procent och uppgick till 332 MSEK (243) motsvarande en rörelsemarginal om 10,1 procent (8,7).
  • Resultat efter skatt ökade med 36 procent och uppgick till 250 MSEK (184) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,90 SEK (0,65). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före/efter utspädning till 2,85 SEK (3,00). 
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 56 procent (54).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 24 procent (29) och soliditeten uppgick till 35 procent (34).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 208 MSEK (324). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 5,15 SEK (4,40).
  • Sedan verksamhetsårets början har åtta förvärv genomförts, varav fyra efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 565 MSEK.

 

Koncernen i sammandrag 3 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2021 31 mar 2021
Nettoomsättning 3 279 2 805 17% 11 810 11 336
EBITA 402 306 31% 1 347 1 251
EBITA-marginal % 12,3 10,9 11,4 11,0
Resultat efter finansiella poster 318 233 37% 1 022 937
Periodens resultat 250 184 36% 795 729
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,90 0,65 38% 2,85 2,60
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,90 0,65 38% 2,85 2,60
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - 5,15 5,60
Avkastning eget kapital, % 24 29 24 23
Soliditet, % 35 34 35 35
Alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1)
som genomfördes i september 2020.
Jämförelser inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.