ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS såsom de antagits av EU med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten. De nya och reviderade IFRS-standarder och IFRIC-uttalanden, med tillämpning från räkenskapsår 2021/2022, har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 

Statliga stöd
De statliga stöd som erhållits eller kommer att erhållas till följd av Covid-19 pandemin redovisas mot resultatet när det är rimligt säkert att villkor för att erhålla stödet uppfyllts eller kommer att uppfyllas. Stöden redovisas under övriga intäkter eller som en minskning av personalkostnader.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 17-20.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. 

För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 58-60) i årsredovisningen 2020/2021.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Händelser efter periodens utgång
Den 1 juli förvärvades EK Power Solutions AB, Sverige, till affärsområdet Components. EK Power har en ledande position inom utveckling av kraftelektronik och elmotorstyrning. Kunderna är huvudsakligen högteknologiska OEM-kunder i främst Norden såsom maskinbyggare, specialfordon och försvar. Bolaget har 25 anställda och omsätter cirka 40 MSEK.

Den 1 juli förvärvades KZ moder AB ("KZ-gruppen"), Sverige, till affärsområdet Industrial Process. KZ-gruppen är en ledande leverantör av komponenter, utrustning och lösningar för vattennätet samt rening av vatten och avloppsvatten, vilket minskar vattenläckage och odebiterad vattenförsörjning och kontrollerar dricksvattenkvaliteten. KZ-gruppen har 29 anställda och omsätter cirka 100 MSEK.

Den 5 juli förvärvades Finnchain Oy, Finland, till affärsområdet Industrial Process. Finnchain är marknadsledande inom design, tillverkning och leverans av kedjedrivna slamtransportsystem som optimerar rengöring av avloppsvatten och avsaltning av havsvatten. Finnchain har 20 anställda och omsätter cirka 7 MEUR.

Den 7 juli tecknades avtal om förvärv av Tritech Solutions AB, Sverige, till affärsområdet Automation. Tritech Solutions levererar kundanpassade inbyggda datorsystem främst riktade till OEM-kunder inom industriautomation, medicinteknik, telekommunikation och transport. Bolaget har 8 anställda och omsätter cirka 60 MSEK. Tillträde beräknas ske i augusti 2021.

Preliminära förvärvsanalyser för dessa förvärv har ännu inte upprättats.

 

Stockholm den 16 juli 2021 

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
2021-08-26   Årsstämma 2021 kommer att hållas på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm kl 14.00
2021-10-28   Delårsrapport 1 april - 30 september 2021
2022-02-08   Delårsrapport 1 april - 31 december 2021
2022-05-17   Bokslutskommuniké 1 april 2021 - 31 mars 2022

 

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.