VD-KOMMENTAR


FÖRSTA KVARTALET – Mycket bra inledning på nya året

Marknaden var mycket stark under det första kvartalet och den organiska omsättningsökningen uppgick till 11 procent. Detta i kombination med en fortsatt hög förvärvstakt, god kostnadskontroll samt att våra bolag hanterat prisökningar från leverantörer på ett föredömligt sätt har givit en resultattillväxt på 31 procent med goda marginaler. Till följd av det starka marknadsläget har samtliga affärsområden haft en god utveckling under kvartalet, även med hänsyn taget till överlag lätta jämförelser.

MARKNADSUTVECKLING

Marknadsläget var mycket bra i de flesta kundsegment och geografier. Efterfrågan är delvis förstärkt av rådande läge med global komponentbrist och förlängda ledtider som leder till att många kunder bygger säkerhetslager. Den höga tillväxten skapar också utmaningar, dels i form av en ansträngd försörjningskedja, men också ökade priser på råmaterial och transporter. Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag inom specialfordon och mekanisk industri ökade kraftigt och är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Marknadsläget var fortsatt bra inom vindkraft och elektronik medan läget inom infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät samt inom medicinteknik var stabilt. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin ökade och investeringstakten inom skogs- och sågverksindustrin var fortsatt stark. Den marina sektorn var oförändrat svag medan vi såg en positiv utveckling på el-relaterade produkter från bygg- och installationskunder.

Ur ett geografiskt perspektiv var marknadsläget i Sverige, Danmark och Finland mycket bra och vi såg en positiv trend i Norge. Våra verksamheter utanför Norden, som drabbades hårdast under pandemin, har generellt fått ett betydligt bättre marknadsläge under kvartalet.

FÖRVÄRV

Förvärvsaktiviteten har under inledningen av verksamhetsåret varit hög i samtliga affärsområden. Under kvartalet har vi genomfört fyra förvärv vilka tillför en total årsomsättning om cirka 300 MSEK. Efter kvartalets slut har vi undertecknat avtal om ytterligare fyra förvärv, varav tre har tillträtts. Med en stark balansräkning och en attraktiv pipeline av pågående projekt ser vi goda möjligheter att bibehålla en god förvärvstakt även framgent.

UTBLICK 

Vi lämnar ett första kvartal med en mycket bra orderstock och förväntar oss att efterfrågan generellt håller i sig, men att den planar ut på en hög nivå i takt med att de globala försörjningskedjorna stabiliseras. Vi bedömer också att kostnadsnivåerna gradvis kommer att öka i takt med att aktivitetsnivån tilltar bland bolagen. Vår decentraliserade modell, där bolagens handlingskraft och närhet till kunder och leverantörer är helt avgörande, samt att vi har mycket goda positioner inom strukturellt drivna utvecklingsområden, gör att jag känner stor tillförsikt att Addtech kommer att fortsätta skapa lönsam tillväxt även under resterande del av verksamhetsåret.


Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.