ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 24 procent (29) och avkastning på sysselsatt kapital till 16 procent (19). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 56 procent (54).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 35 procent (34). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 12,60 SEK (11,00). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 2 877 MSEK (2 855) exklusive pensionsskuld om 336 MSEK (328). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 0,8 (0,9).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 999 MSEK (1 949) per 30 juni 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 208 MSEK (324). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 261 MSEK (730). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 14 MSEK (16) och avyttringar av anläggnings- tillgångar uppgick till 3 MSEK (1). Återköp av köpoptioner uppgick till 3 MSEK (0) och Iösen av köpoptioner uppgick till 7 MSEK (17). 

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 3 230, vilket kan jämföras med 3 133 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 100. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 3 109.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 451 272 1,3% 0,9%
Totalt antal aktier efter återköp 269 342 712

Addtech har tre utestående köpoptionsprogram om totalt 3 400 000 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,4 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
2019/2023 300 000 1 200 000 0,4% 321,80 80,45 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 300 000 1 200 000 0,4% 232,90 58,23 6 sep 2021 - 3 jun 2022
Totalt 850 000 3 400 000Förvärv och avyttring
Den 1 april förvärvades ESi Controls Ltd., Storbritannien, till affärsområdet Power Solutions. ESi (Energy Saving Innovative) Controls är baserade i England och utvecklar och levererar energieffektiva system för styrning av uppvärmning och applikationer för smarta hus. ESi Controls Ltd. omsätter cirka 8 MGBP och har 15 anställda.

Den 1 april förvärvades Hydro-Material Oy, Finland, till affärsområdet Components. Hydro-Material levererar hydrauliklösningar och kylsystem till främst marknadssegmenten specialfordon och tillverkningsindustrin. Hydro-Material Oy omsätter cirka 5 MEUR och har 5 anställda.

Den 3 maj förvärvades IETV Elektroteknik AB, Sverige, till affärsområdet Energy. IETV Elektroteknik AB är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom kraftförsörjning till järnväg, vattenkraft och industri. IETV Elektroteknik AB har 38 anställda och en årsomsättning på cirka 80 MSEK.

Den 11 maj förvärvades AVT Industriteknik AB, Sverige, till affärsområdet Automation. AVT designar och tillverkar automationslösningar främst riktade mot tillverknings-, läkemedels- och fordonsindustrin. Lösningarna omfattar elektrisk och mekanisk konstruktion, programmering av PLC och industrirobotar, vision-system, montage och service. Bolaget har 42 anställda och omsätter cirka 70 MSEK.

De från och med räkenskapsåret 2020/2021 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv 2020/2021 Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Elkome Group Oy, Finland April, 2020 85 38 Automation
Peter Andersson AB, Sverige April, 2020 30 9 Energy
Valutec Group AB, Sverige April, 2020 350 45 Industrial Process
Fluidcontrol Oy, Finland September, 2020 41 20 Components
Kaptas Oy, Finland September, 2020 41 27 Automation
Elsystem i Perstorp AB, Sverige September, 2020 40 18 Automation
Martin Bruusgaard AS, Norge September, 2020 108 30 Industrial Process
Satco Komponent AB, Sverige Oktober, 2020 18 2 Components
Skyltar & Märken Gruppen AB, Sverige Oktober, 2020 60 23 Energy
OF-Beteiligungs AG, Schweiz December, 2020 170 35 Power Solutions
Powernor AS, Norge Januari, 2021 35 6 Power Solutions
Synective Labs AB, Sverige Januari, 2021 30 27 Automation
Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd., Storbritannien Januari, 2021 95 33 Industrial Process
Fairfield Trading Company Ltd., Storbritannien Mars, 2021 37 8 Power Solutions
Förvärv 2021/2022 Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
ESi Controls Ltd., Storbritannien April, 2021 95 15 Power Solutions
Hydro-Material Oy, Finland April, 2021 50 5 Components
IETV Elektroteknik AB, Sverige Maj, 2021 80 38 Energy
AVT Industriteknik AB, Sverige Maj, 2021 70 42 Automation
EK Power Solutions AB, Sverige Juli, 2021 40 25 Components
KZ moder AB, Sverige Juli, 2021 100 29 Industrial Process
Finnchain Oy, Finland Juli, 2021 70 20 Industrial Process
Tritech Solutions AB, Sverige Augusti, 2021 60 8 Automation

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

 

 

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2021 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 75 MSEK, rörelseresultat med 9 MSEK och periodens resultat efter skatt med 7 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 53 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 64 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 3 MSEK (3) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat perioden negativt med 4 MSEK (0). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

MSEK Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar - 140 140
Övriga anläggningstillgångar 3 - 3
Varulager 54 - 54
Övriga omsättningstillgångar 151 - 151
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -2 -28 -30
Övriga skulder -85 - -85
Förvärvade nettotillgångar 121 112 233
Goodwill 1) 140
Innehav utan bestämmande inflytande 2) -
Köpeskilling 3) 373
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -71
Avgår ej utbetald köpeskilling -102
Påverkan på koncernens likvida medel 200
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet
samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde, vilket innebär
att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.
3) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 16 MSEK (18) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 MSEK (4). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettotillgångar uppgick vid periodens utgång till 39 MSEK (-346).

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.