KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2021 31 mar 2021
Nettoomsättning 3 279 2 805 11 810 11 336
Kostnad för sålda varor -2 275 -1 959 -8 179 -7 863
Bruttoresultat 1 004 846 3 631 3 473
Försäljningskostnader -501 -447 -1 897 -1 843
Administrationskostnader -175 -150 -662 -637
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 4 -6 6 -4
Rörelseresultat 332 243 1 078 989
- i % av nettoomsättning 10,1 8,7 9,1 8,7
Finansiella intäkter och kostnader -14 -10 -56 -52
Resultat efter finansiella poster 318 233 1 022 937
- i % av nettoomsättning 9,7 8,3 8,7 8,3
Skatt -68 -49 -227 -208
Periodens resultat 250 184 795 729
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 243 179 770 706
Innehav utan bestämmande inflytande 7 5 25 23
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 0,90 0,65 2,85 2,60
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 0,90 0,65 2,85 2,60
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 291 268 789 269 176 269 051
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 343 269 022 269 343 269 275
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020
och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2021 31 mar 2021
Periodens resultat 250 184 795 729
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar -2 -1 -4 -3
Periodens omräkningsdifferenser -74 -158 -58 -142
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen - - 15 15
Övrigt totalresultat -76 -159 -47 -130
Periodens totalresultat 174 25 748 599
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 168 23 725 580
Innehav utan bestämmande inflytande 6 2 23 19

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 31 mar 2021
Goodwill 2 845 2 442 2 727
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 827 1 673 1 769
Materiella anläggningstillgångar 957 900 1 008
Övriga anläggningstillgångar 59 61 60
Summa anläggningstillgångar 5 688 5 076 5 564
Varulager 1 878 1 765 1 661
Kortfristiga fordringar 2 351 2 020 2 161
Likvida medel 524 453 420
Summa omsättningstillgångar 4 753 4 238 4 242
Summa tillgångar 10 441 9 314 9 806
Eget kapital 3 627 3 150 3 450
Räntebärande avsättningar 336 328 336
Icke räntebärande avsättningar 398 371 388
Räntebärande långfristiga skulder 2 228 1 972 2 056
Icke räntebärande långfristiga skulder 8 4 9
Summa långfristiga skulder 2 970 2 675 2 789
Icke räntebärande avsättningar 54 52 56
Räntebärande kortfristiga skulder 1 173 1 336 1 162
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2 617 2 101 2 349
Summa kortfristiga skulder 3 844 3 489 3 567
Summa eget kapital och skulder 10 441 9 314 9 806

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 31 mar 2021
Ingående balans 3 450 3 076 3 076
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 4 17 25
Utdelning, ordinarie - - -269
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -1 - -4
Förändring innehav utan bestämmande inflytande - 130 158
Optionsskuld, förvärv - -98 -135
Periodens totalresultat 174 25 599
Utgående balans 3 627 3 150 3 450

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 30 jun 2021 31 mar 2021
Resultat efter finansiella poster 318 233 1 022 937
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 131 129 553 551
Betald inkomstskatt -77 -60 -337 -320
Förändringar i rörelsekapital -164 22 149 335
Kassaflöde från den löpande verksamheten 208 324 1 387 1 503
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -11 -15 -75 -79
Företagsförvärv och avyttringar -261 -730 -750 -1 219
Kassaflöde från investeringsverksamheten -272 -745 -825 -1 298
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - -269 -269
Återköp av egna aktier/förändring av optioner 4 17 12 25
Övrig finansieringsverksamhet 178 513 -229 106
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 182 530 -486 -138
Periodens kassaflöde 118 109 76 67
Likvida medel vid periodens ingång 420 363 453 363
Valutakursdifferens i likvida medel -14 -19 -5 -10
Likvida medel vid periodens slut 524 453 524 420

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

30 jun 2021 31 mar 2021
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 0 0 - 2 2 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 4 4 - 2 2 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 4 4 - 4 4 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 6 6 - 3 3 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 6 6 - 4 4 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 264 - 264 267 - 267
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 276 12 264 274 7 267

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 30 jun 2021 31 mar 2021
Ingående balans 267 151
Årets förvärv 53 170
Återförda via resultaträkningen 4 9
Utbetalda köpeskillingar -60 -64
Räntekostnader 2 9
Valutakursdifferenser -2 -8
Utgående balans 264 267

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
30 jun 2021 31 mar 2021 30 jun 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
Nettoomsättning, MSEK 11 810 11 336 11 606 11 735 10 148
EBITDA, MSEK 1 601 1 501 1 557 1 579 1 137
EBITA, MSEK 1 347 1 251 1 329 1 364 1 085
EBITA-Marginal, % 11,4 11,0 11,5 11,6 10,7
Rörelseresultat, MSEK 1 078 989 1 112 1 161 910
Rörelsemarginal, % 9,1 8,7 9,6 9,9 9,0
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 022 937 1 052 1 105 865
Periodens resultat, MSEK 795 729 831 873 672
Rörelsekapital 2 395 2 416 2 448 2 415 2 029
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 56 52 54 56 53
Avkastning eget kapital, % 24 23 29 32 29
Avkastning sysselsatt kapital, % 16 15 19 21 21
Soliditet, % 35 35 34 36 36
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 213 3 134 3 183 2 585 1 960
Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,0 2,1 2,0 1,6 1,7
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 2 877 2 798 2 855 2 253 1 700
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7
Räntetäckningsgrad, ggr 17,4 15,8 18,7 20,5 22,1
Medelantal anställda 3 109 3 068 2 959 2 913 2 590
Antal anställda vid periodens slut 3 230 3 133 3 022 2 981 2 759

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 30 jun 2021 31 mar 2021 30 jun 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
Resultat per aktie före utspädning 2,85 2,60 3,00 3,20 2,45
Resultat per aktie efter utspädning 2,85 2,60 3,00 3,20 2,45
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 5,15 5,60 4,40 4,15 1,95
Eget kapital per aktie 12,60 11,95 11,00 11,25 9,20
Aktiekurs vid periodens slut 142,00 130,00 93,60 61,13 48,25
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 176 269 051 268 578 268 493 268 187
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 270 192 269 969 269 213 269 200 268 755
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 343 269 275 269 022 268 594 268 228
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020
och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie.
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 17-19.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.